ESP

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Hội thảo tham vấn về “Xây dựng Cơ chế Chia sẻ Rủi ro cho các dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam”.

Chia sẻ
In

Vào ngày 30 tháng 08 năm 2016, Dự án GIZ/4E sẽ tổ chức Hội thảo tham vấn về “Xây dựng Cơ chế Chia sẻ Rủi ro cho các dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam”.

Trong khuôn khổ hợp phần Sẵn sàng cho Tài chính Khí hậu (CF Ready) được đồng tái trợ bởi Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Cộng hòa Liên bang Đức (BMZ), Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Môi trường Cộng hòa Séc do Dự án Năng lượng Tái tạo và Tiết kiệm Năng lượng GIZ (4E) thực hiện, thiết kế và xây dựng cơ chế tài chính nhằm tạo điều kiện thúc đẩy các khoản đầu tư vào thị trường năng lượng tái tạo tại Việt Nam là một trong những kết quả quan trọng của Dự án.

Cơ chế chia sẻ rủi ro (RSF) đã được xác định là một cơ chế tài chính phù hợp giúp khuyến khích các ngân hàng địa phương cung cấp các điều kiện cho vay thuận lợi hơn và qua đó thúc đẩy đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Sự kiện liên quan

Sự kiện

mới nhất