ESP

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Năng lượng Sạch, Chi phí hợp lý và An ninh năng lượng cho các quốc gia Đông Nam Á

(CASE)

Chia sẻ
In
GIZ_Vietnam-8245-0-33-633-368-1595220538

Tin tức liên quan

Hoạt động

Dự án Năng lượng Sạch, Chi phí hợp lý và An ninh năng lượng cho các quốc gia Đông Nam Á (CASE) có mục tiêu hỗ trợ các nước đối tác khu vực Đông Nam Á trong quá trình chuyển đổi sang hệ thống năng lượng sạch với giá cả phù hợp cho người dân, đồng thời đẩy mạnh tham vọng chính trị nhằm thực hiện Thỏa thuận Paris. Với cách tiếp cận toàn diện đến các tổ chức khu vực công, tư nhân và tổ chức nghiên cứu, dự án CASE góp phần thay đổi câu chuyện của ngành năng lượng ở Thái Lan, Indonesia, Philippines và Việt Nam theo hướng chuyển đổi năng lượng dựa trên bằng chứng.

Dự án bao gồm năm hoạt động chính.

Nghiên cứu và Bằng chứng

 • Xác định và giải quyết các lỗ hổng nghiên cứu cũng như các bằng chứng còn thiếu cho quá trình chuyển đổi năng lượng khu vực Đông Nam Á.
 • Tổng hợp các bằng chứng hiện có nhằm tăng cường hiểu biết.
 • Nghiên cứu và cung cấp bằng chứng, dữ kiện mới nhằm hỗ trợ việc ra quyết định trong lĩnh vực năng lượng.

Tính minh bạch và Xây dựng danh sách các bên liên quan

 • Liên tục xây dựng danh sách các bên liên quan nhằm hỗ trợ công tác điều phối.
 • Thiết kế nền tảng kiến thức nhằm tạo điều kiện chia sẻ thông tin và duy trì kiến thức chuyên môn.

Đối thoại Đa ngành

 • Xác định các vấn đề phi năng lượng có liên quan và các bên liên quan trong khu vực công chứu ảnh hưởng bởi việc chuyển đổi năng lượng.
 • Hỗ trợ các cuộc đối thoại mới và vấn đề quyền sở hữu đối với các tác động và lợi ích gia tăng của chuyển đổi năng lượng cũng như chính sách khí hậu tham vọng.

Hỗ trợ kỹ thuật (lĩnh vực năng lượng)

 • Đào tạo các viên nghiên cứu năng lượng có vai trò chủ chốt và các nhà hoạch định chính sách về các vấn đề liên quan đến chuyển đổi năng lượng (về mặt kỹ thuật và quy định).
 • Chuẩn bị dữ liệu, thông tin chất lượng nhằm phục vụ đối thoại về chuyển đổi năng lượng giữa các bên liên quan trong lĩnh vực, cũng như nhằm thúc đẩy sự đổi mới.
 • Hỗ trợ trao đổi kiến thức giữa các bên liên quan về năng lượng.
 • Xây dựng mạng lưới bền vững các chuyên gia tư vấn năng lượng ở Đông Nam Á.

Thông tin đối chúng

 • Phát triển các hoạt động truyền thông xoay quanh quá trình chuyển đổi năng lượng trong khu vực Đông Nam Á để thông tin đến công chúng về các thách thức, khó khăn và lợi ích của quá trình này.

Thông tin đối chúng

 • Phát triển các hoạt động truyền thông xoay quanh quá trình chuyển đổi năng lượng trong khu vực Đông Nam Á để thông tin đến công chúng về các thách thức, khó khăn và lợi ích của quá trình này.

Để biết thêm thông tin chi tiết về dự án, vui lòng truy cập vào đường link: 2022 Aug_CASE Factfile.pdf (gizenergy.org.vn)

Thời gian thực hiện

03/2020 - 02/2027

ngân sách

€4,154,000

Cơ quan tài trợ

Bộ Kinh tế và Hành động Khí hậu Cộng hòa Liên bang Đức (BMWK).

Đối tác dự án

 • Agora Energiewende
 • Viện NewClimate
 • Viện Khí hậu và Đô thị bền vững tại ICSC Philippines
 • Viện Nghiên cứu Năng lượng IESR tại Indonesia
 • Viện Nghiên cứu Năng lượng ERI
 • Viện Nghiên cứu Phát triển Thái Lan TDRI

Tra cứu ấn phẩm dự án

Dự án khác

CASE

Năng lượng Sạch, Chi phí hợp lý và An ninh năng lượng cho các quốc gia Đông Nam Á

Chia sẻ
In
GIZ_Vietnam-8245-0-33-633-368-1595220538
Thời gian thực hiện

03/2020 - 02/2027

Ngân sách

€4,154,000

Cơ quan tài trợ

Bộ Kinh tế và Hành động Khí hậu Cộng hòa Liên bang Đức (BMWK).

Đối tác dự án

 • Agora Energiewende
 • Viện NewClimate
 • Viện Khí hậu và Đô thị bền vững tại ICSC Philippines
 • Viện Nghiên cứu Năng lượng IESR tại Indonesia
 • Viện Nghiên cứu Năng lượng ERI
 • Viện Nghiên cứu Phát triển Thái Lan TDRI

Hoạt động

Dự án Năng lượng Sạch, Chi phí hợp lý và An ninh năng lượng cho các quốc gia Đông Nam Á (CASE) có mục tiêu hỗ trợ các nước đối tác khu vực Đông Nam Á trong quá trình chuyển đổi sang hệ thống năng lượng sạch với giá cả phù hợp cho người dân, đồng thời đẩy mạnh tham vọng chính trị nhằm thực hiện Thỏa thuận Paris. Với cách tiếp cận toàn diện đến các tổ chức khu vực công, tư nhân và tổ chức nghiên cứu, dự án CASE góp phần thay đổi câu chuyện của ngành năng lượng ở Thái Lan, Indonesia, Philippines và Việt Nam theo hướng chuyển đổi năng lượng dựa trên bằng chứng.

Dự án bao gồm năm hoạt động chính.

Nghiên cứu và Bằng chứng

 • Xác định và giải quyết các lỗ hổng nghiên cứu cũng như các bằng chứng còn thiếu cho quá trình chuyển đổi năng lượng khu vực Đông Nam Á.
 • Tổng hợp các bằng chứng hiện có nhằm tăng cường hiểu biết.
 • Nghiên cứu và cung cấp bằng chứng, dữ kiện mới nhằm hỗ trợ việc ra quyết định trong lĩnh vực năng lượng.

Tính minh bạch và Xây dựng danh sách các bên liên quan

 • Liên tục xây dựng danh sách các bên liên quan nhằm hỗ trợ công tác điều phối.
 • Thiết kế nền tảng kiến thức nhằm tạo điều kiện chia sẻ thông tin và duy trì kiến thức chuyên môn.

Đối thoại Đa ngành

 • Xác định các vấn đề phi năng lượng có liên quan và các bên liên quan trong khu vực công chứu ảnh hưởng bởi việc chuyển đổi năng lượng.
 • Hỗ trợ các cuộc đối thoại mới và vấn đề quyền sở hữu đối với các tác động và lợi ích gia tăng của chuyển đổi năng lượng cũng như chính sách khí hậu tham vọng.

Hỗ trợ kỹ thuật (lĩnh vực năng lượng)

 • Đào tạo các viên nghiên cứu năng lượng có vai trò chủ chốt và các nhà hoạch định chính sách về các vấn đề liên quan đến chuyển đổi năng lượng (về mặt kỹ thuật và quy định).
 • Chuẩn bị dữ liệu, thông tin chất lượng nhằm phục vụ đối thoại về chuyển đổi năng lượng giữa các bên liên quan trong lĩnh vực, cũng như nhằm thúc đẩy sự đổi mới.
 • Hỗ trợ trao đổi kiến thức giữa các bên liên quan về năng lượng.
 • Xây dựng mạng lưới bền vững các chuyên gia tư vấn năng lượng ở Đông Nam Á.

Thông tin đối chúng

 • Phát triển các hoạt động truyền thông xoay quanh quá trình chuyển đổi năng lượng trong khu vực Đông Nam Á để thông tin đến công chúng về các thách thức, khó khăn và lợi ích của quá trình này.

Thông tin đối chúng

 • Phát triển các hoạt động truyền thông xoay quanh quá trình chuyển đổi năng lượng trong khu vực Đông Nam Á để thông tin đến công chúng về các thách thức, khó khăn và lợi ích của quá trình này.

Để biết thêm thông tin chi tiết về dự án, vui lòng truy cập vào đường link: 2022 Aug_CASE Factfile.pdf (gizenergy.org.vn)

Tra cứu ấn phẩm dự án

Dự án khác

Tin tức liên quan