ESP

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chương trình Phát triển Dự án

(PDP)

Chia sẻ
In
anh4

Tin tức liên quan

Hoạt động

Chương trình Phát triển Dự án (PDP) là một chương trình dự án vùng tại Đông Nam Á và khu vực Sahara Châu Phi, được ủy quyền và tài trợ bởi Bộ Kinh tế và Bảo vệ khí hậu Cộng hòa Liên bang Đức (BMWK) trong khuôn khổ sáng kiến Các Giải pháp Năng lượng Đức nhằm hỗ trợ các công ty Đức thiết lập quan hệ đối tác thành công và phù hợp với bối cảnh tại các thị trường nước ngoài. PDP tập trung vào 3 chủ đề chính: điện mặt trời mái nhà/hiệu quả năng lượng, hydro xanh và nhiệt cho dây chuyền công nghệ.

Dự án gồm ba hợp phần:
Hợp phần 1

Chia sẻ thông tin và xây dựng hệ thống thông tin liên lạc

Hạ phần này nhằm mục tiêu cung cấp thông tin cho các công ty Đức về thị trường nước ngoài cũng như đến thông tin cho các đối tác tiềm năng tại các quốc gia mục tiêu về các lợi ích của công nghệ năng lượng tái tạo và các sản phẩm cũng như dịch vụ của Đức. Hạ phần này cũng hỗ trợ quan hệ đối tác song phương thông qua việc tạo điều kiện hình thành các cơ hội thông tin liên lạc.

Hợp phần 2

Các Dự án mẫu và Nâng cao Năng lực

Mục tiêu của hạ phần này là nhằm đưa các sản phẩm và dịch vụ từ Đức vào các dự án mẫu tại các quốc gia mục tiêu. Hạ phần này bao gồm các hoạt động như phát hiện và đánh giá các cơ hội kinh doanh, hỗ trợ phát triển các dự án phát điện tại chỗ cho các ngành công nghiệp địa phương và nâng cao năng lực cho các nhà phát triển dự án, chẳng hạn thông qua Tuần lễ đào tạo về Năng lượng Mặt trời tại Đức.

Hợp phần 3

Quản lý các điều kiện khung

Đầu tư vào năng lượng tái tạo cần có các điều kiện khung pháp lý hấp dẫn. Một phần mục tiêu đặt ra của PDP trong việc tư vấn chính sách là chuẩn bị các phân tích và báo cáo chính sách đối với những thách thức hiện tại, tư vấn mục tiêu liên quan đến các quy trình ra quyết định hiện hành hội thảo dành cho các nhà hoạch định và nhân viên và tham gia các chuyến thăm của phái đoàn cũng như các cuộc gặp gỡ song phương giữa nhà đầu tư và những người ra quyết định.

Thời gian thực hiện

03/2015 - 12/2025

Cơ quan tài trợ

Bộ Kinh tế và Bảo vệ khí hậu Cộng hòa Liên bang Đức (BMWK)

Đối tác dự án

Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam

Tra cứu ấn phẩm dự án

Dự án khác

PDP

Chương trình Phát triển Dự án

Chia sẻ
In
anh4
Thời gian thực hiện

03/2015 - 12/2025

Cơ quan tài trợ

Bộ Kinh tế và Bảo vệ khí hậu Cộng hòa Liên bang Đức (BMWK)

Đối tác dự án

Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam

Hoạt động

Chương trình Phát triển Dự án (PDP) là một chương trình dự án vùng tại Đông Nam Á và khu vực Sahara Châu Phi, được ủy quyền và tài trợ bởi Bộ Kinh tế và Bảo vệ khí hậu Cộng hòa Liên bang Đức (BMWK) trong khuôn khổ sáng kiến Các Giải pháp Năng lượng Đức nhằm hỗ trợ các công ty Đức thiết lập quan hệ đối tác thành công và phù hợp với bối cảnh tại các thị trường nước ngoài. PDP tập trung vào 3 chủ đề chính: điện mặt trời mái nhà/hiệu quả năng lượng, hydro xanh và nhiệt cho dây chuyền công nghệ.

Dự án gồm ba hợp phần:
Hợp phần 1

Chia sẻ thông tin và xây dựng hệ thống thông tin liên lạc

Hạ phần này nhằm mục tiêu cung cấp thông tin cho các công ty Đức về thị trường nước ngoài cũng như đến thông tin cho các đối tác tiềm năng tại các quốc gia mục tiêu về các lợi ích của công nghệ năng lượng tái tạo và các sản phẩm cũng như dịch vụ của Đức. Hạ phần này cũng hỗ trợ quan hệ đối tác song phương thông qua việc tạo điều kiện hình thành các cơ hội thông tin liên lạc.

Hợp phần 2

Các Dự án mẫu và Nâng cao Năng lực

Mục tiêu của hạ phần này là nhằm đưa các sản phẩm và dịch vụ từ Đức vào các dự án mẫu tại các quốc gia mục tiêu. Hạ phần này bao gồm các hoạt động như phát hiện và đánh giá các cơ hội kinh doanh, hỗ trợ phát triển các dự án phát điện tại chỗ cho các ngành công nghiệp địa phương và nâng cao năng lực cho các nhà phát triển dự án, chẳng hạn thông qua Tuần lễ đào tạo về Năng lượng Mặt trời tại Đức.

Hợp phần 3

Quản lý các điều kiện khung

Đầu tư vào năng lượng tái tạo cần có các điều kiện khung pháp lý hấp dẫn. Một phần mục tiêu đặt ra của PDP trong việc tư vấn chính sách là chuẩn bị các phân tích và báo cáo chính sách đối với những thách thức hiện tại, tư vấn mục tiêu liên quan đến các quy trình ra quyết định hiện hành hội thảo dành cho các nhà hoạch định và nhân viên và tham gia các chuyến thăm của phái đoàn cũng như các cuộc gặp gỡ song phương giữa nhà đầu tư và những người ra quyết định.

Tra cứu ấn phẩm dự án

Dự án khác

Tin tức liên quan