ESP

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng

(4E)

Chia sẻ
In
z5076636894839_ac5daf3b13f3d3579ce3db9563516d7b

Tin tức liên quan

Hoạt động

Hoạt động

Mục tiêu chính của Dự án 4E là phát triển các điều kiện về pháp lý, quy định và thế chấp cũng như nâng cao năng lực liên quan nhằm thúc đẩy đầu tư vào Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng.

Các hoạt động nổi bật của Giai đoạn 1 của Dự án bao gồm:

Khung pháp lý

 • Phát triển cơ chế hỗ trợ mở rộng năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng.
 • Hỗ trợ Quy hoạch điện Mặt trời và Năng lượng Sinh khối Quốc gia.
 • Phát triển cơ sở dữ liệu hiệu quả năng lượng.

Nâng cao năng lực

 • Cung cấp đào tạo cho các nhà quy hoạch chính sách, nhà phát triển dự án và nhà đầu tư.
 • Bồi dưỡng tại chỗ cho các công ty tư vấn địa phương và công ty năng lượng chủ chốt.

Hợp tác công nghệ

 • Hỗ trợ chuyển giao công nghệ năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng tới Việt Nam.
 • Tổ chức các buổi trao đổi học tập và sự kiện kết nối giữa các công ty Việt Nam và Đức.

Giai đoạn 2 được Liên minh Châu Âu (EU) đóng tài trợ và bao gồm cả việc thực hiện Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật ngành Năng lượng Việt Nam – EU (EVEF).

Ngoài những lĩnh vực hoạt động được nêu trên, Dự án bao gồm các hạng mục sau của EVEF:

Họp phần 1: Thực hiện Hỗ trợ Kỹ thuật dựa trên nhu cầu

Họp phần 2: Ban Thư ký Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam (VEPG)

Xem thêm tại http://vepg.vn/

Họp phần 3: Giám sát công tác triển khai Hợp đồng Cải cách Ngành

Họp phần 4: Các hoạt động mang tính xuyên suốt

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập trang web của EVEF tại http://energyfacility.vn/vi/

Thời gian thực hiện

06/2015 - 12/2021

Cơ quan tài trợ

Giai đoạn 1 (2015-2018): 3 triệu Euro - Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ) - Hợp phần về Chuẩn bị Sẵn sàng Tài chính Khí hậu (CF Ready) do USAID và Chính phủ Séc đóng tài trợ. Giai đoạn 2 (2018-2021): 12,16 triệu Euro Dự án do Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ) và Liên minh Châu Âu (EU) đóng tài trợ.

Đối tác dự án

Giai đoạn 1 (2015-2018):

 • Bộ Công Thương Việt Nam
 • Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (EREA) – Bộ Công Thương
 • Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững (DEESD) – Bộ Công Thương

Giai đoạn 2 (2018-2021):

 • Bộ Công Thương Việt Nam
 • Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (EREA) – Bộ Công Thương
 • Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (DEESD) – Bộ Công Thương

Tra cứu ấn phẩm dự án

Dự án khác

4E

Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng

Chia sẻ
In
z5076636894839_ac5daf3b13f3d3579ce3db9563516d7b
Thời gian thực hiện

06/2015 - 12/2021

Cơ quan tài trợ

Giai đoạn 1 (2015-2018): 3 triệu Euro - Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ) - Hợp phần về Chuẩn bị Sẵn sàng Tài chính Khí hậu (CF Ready) do USAID và Chính phủ Séc đóng tài trợ. Giai đoạn 2 (2018-2021): 12,16 triệu Euro Dự án do Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ) và Liên minh Châu Âu (EU) đóng tài trợ.

Đối tác dự án

Giai đoạn 1 (2015-2018):

 • Bộ Công Thương Việt Nam
 • Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (EREA) – Bộ Công Thương
 • Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững (DEESD) – Bộ Công Thương

Giai đoạn 2 (2018-2021):

 • Bộ Công Thương Việt Nam
 • Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (EREA) – Bộ Công Thương
 • Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (DEESD) – Bộ Công Thương

Hoạt động

Hoạt động

Mục tiêu chính của Dự án 4E là phát triển các điều kiện về pháp lý, quy định và thế chấp cũng như nâng cao năng lực liên quan nhằm thúc đẩy đầu tư vào Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng.

Các hoạt động nổi bật của Giai đoạn 1 của Dự án bao gồm:

Khung pháp lý

 • Phát triển cơ chế hỗ trợ mở rộng năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng.
 • Hỗ trợ Quy hoạch điện Mặt trời và Năng lượng Sinh khối Quốc gia.
 • Phát triển cơ sở dữ liệu hiệu quả năng lượng.

Nâng cao năng lực

 • Cung cấp đào tạo cho các nhà quy hoạch chính sách, nhà phát triển dự án và nhà đầu tư.
 • Bồi dưỡng tại chỗ cho các công ty tư vấn địa phương và công ty năng lượng chủ chốt.

Hợp tác công nghệ

 • Hỗ trợ chuyển giao công nghệ năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng tới Việt Nam.
 • Tổ chức các buổi trao đổi học tập và sự kiện kết nối giữa các công ty Việt Nam và Đức.

Giai đoạn 2 được Liên minh Châu Âu (EU) đóng tài trợ và bao gồm cả việc thực hiện Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật ngành Năng lượng Việt Nam – EU (EVEF).

Ngoài những lĩnh vực hoạt động được nêu trên, Dự án bao gồm các hạng mục sau của EVEF:

Họp phần 1: Thực hiện Hỗ trợ Kỹ thuật dựa trên nhu cầu

Họp phần 2: Ban Thư ký Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam (VEPG)

Xem thêm tại http://vepg.vn/

Họp phần 3: Giám sát công tác triển khai Hợp đồng Cải cách Ngành

Họp phần 4: Các hoạt động mang tính xuyên suốt

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập trang web của EVEF tại http://energyfacility.vn/vi/

Tra cứu ấn phẩm dự án

Dự án khác

Tin tức liên quan