ESP

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Bảo vệ Khí hậu thông qua Phát triển Thị trường Năng lượng Sinh học Bền vững ở Việt Nam

(BEM)

Chia sẻ
In
130519 - Biomass Energy - Rice Straw - 03-0-52-633-368-1595220481

Tin tức liên quan

Hoạt động

Mục tiêu của Dự án Bảo vệ Khí hậu thông qua Phát triển Thị trường Năng lượng Sinh học Bền vững ở Việt Nam là cải thiện các điều kiện tiên quyết cho việc sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên sinh học để sản xuất điện và nhiệt trong cả nước. Trung tâm của dự án là nâng cao năng lực lập kế hoạch, năng lực kỹ thuật chuyên môn và tài chính cho các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực năng lượng sinh học nhằm thực hiện các dự án đầu tư đạt hiệu quả.

Dự án tập trung vào ba Lĩnh vực Hoạt động chính.

Khung pháp lý

 • Tạo điều kiện và hỗ trợ điều chỉnh khung chính sách về lập quy hoạch và cấp phép thực hiện các dự án năng lượng sinh khối, có thể là ở cấp tỉnh.
 • Cập nhật/đánh giá nhu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước liên quan, nhằm hỗ trợ phát triển năng lượng sinh khối.
 • Xây dựng các chiến lược quy hoạch phát triển nguồn năng lượng sinh khối ở địa phương và đưa ra các khuyến nghị cải thiện quy trình phê duyệt các dự án đầu tư năng lượng sinh khối.

Nâng cao năng lực

 • Nâng cao năng lực cho doanh nghiệp tư nhân để triển khai việc thiết kế và phát triển các dự án đầu tư năng lượng sinh khối, bao gồm đánh giá nhu cầu về năng lực cho các dịch vụ tư vấn năng lượng sinh khối, các nhà phát triển và nhà đầu tư.
 • Nâng cao năng lực của các tổ chức tài chính để huy động vốn thực hiện các dự án đầu tư năng lượng sinh khối, bao gồm tư vấn thiết kế các tiêu chí đánh giá hiệu quả tài chính của các dự án đầu tư năng lượng sinh khối và thiết kế cơ chế tài chính dựa trên nhu cầu cấp vốn cho các dự án năng lượng sinh khối và các nguồn vốn trợ giúp phát triển chính thức (ODA)/nguồn tài trợ thực hiện các biện pháp bảo vệ khí hậu.

Hợp tác Công nghệ

 • Hỗ trợ và thúc đẩy hợp tác công nghệ cũng như kết nối các doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp quốc tế, viện nghiên cứu và các trường đại học về sử dụng tài nguyên sinh khối cho sản xuất điện và nhiệt.
Thời gian thực hiện

04/2019 - 09/2023

ngân sách

€4,000,000

Cơ quan tài trợ

Bộ Kinh tế và Bảo vệ khí hậu Cộng hòa Liên bang Đức (BMWK)

Đối tác dự án

Đối tác chiến lược: Bộ Công Thương Việt Nam

Cơ quan thực hiện: Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (EREA)

Tra cứu ấn phẩm dự án

Dự án khác

BEM

Bảo vệ Khí hậu thông qua Phát triển Thị trường Năng lượng Sinh học Bền vững ở Việt Nam

Chia sẻ
In
130519 - Biomass Energy - Rice Straw - 03-0-52-633-368-1595220481
Thời gian thực hiện

04/2019 - 09/2023

Ngân sách

€4,000,000

Cơ quan tài trợ

Bộ Kinh tế và Bảo vệ khí hậu Cộng hòa Liên bang Đức (BMWK)

Đối tác dự án

Đối tác chiến lược: Bộ Công Thương Việt Nam

Cơ quan thực hiện: Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (EREA)

Hoạt động

Mục tiêu của Dự án Bảo vệ Khí hậu thông qua Phát triển Thị trường Năng lượng Sinh học Bền vững ở Việt Nam là cải thiện các điều kiện tiên quyết cho việc sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên sinh học để sản xuất điện và nhiệt trong cả nước. Trung tâm của dự án là nâng cao năng lực lập kế hoạch, năng lực kỹ thuật chuyên môn và tài chính cho các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực năng lượng sinh học nhằm thực hiện các dự án đầu tư đạt hiệu quả.

Dự án tập trung vào ba Lĩnh vực Hoạt động chính.

Khung pháp lý

 • Tạo điều kiện và hỗ trợ điều chỉnh khung chính sách về lập quy hoạch và cấp phép thực hiện các dự án năng lượng sinh khối, có thể là ở cấp tỉnh.
 • Cập nhật/đánh giá nhu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước liên quan, nhằm hỗ trợ phát triển năng lượng sinh khối.
 • Xây dựng các chiến lược quy hoạch phát triển nguồn năng lượng sinh khối ở địa phương và đưa ra các khuyến nghị cải thiện quy trình phê duyệt các dự án đầu tư năng lượng sinh khối.

Nâng cao năng lực

 • Nâng cao năng lực cho doanh nghiệp tư nhân để triển khai việc thiết kế và phát triển các dự án đầu tư năng lượng sinh khối, bao gồm đánh giá nhu cầu về năng lực cho các dịch vụ tư vấn năng lượng sinh khối, các nhà phát triển và nhà đầu tư.
 • Nâng cao năng lực của các tổ chức tài chính để huy động vốn thực hiện các dự án đầu tư năng lượng sinh khối, bao gồm tư vấn thiết kế các tiêu chí đánh giá hiệu quả tài chính của các dự án đầu tư năng lượng sinh khối và thiết kế cơ chế tài chính dựa trên nhu cầu cấp vốn cho các dự án năng lượng sinh khối và các nguồn vốn trợ giúp phát triển chính thức (ODA)/nguồn tài trợ thực hiện các biện pháp bảo vệ khí hậu.

Hợp tác Công nghệ

 • Hỗ trợ và thúc đẩy hợp tác công nghệ cũng như kết nối các doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp quốc tế, viện nghiên cứu và các trường đại học về sử dụng tài nguyên sinh khối cho sản xuất điện và nhiệt.

Tra cứu ấn phẩm dự án

Dự án khác

Tin tức liên quan