ESP

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Hội thảo “Ứng dụng công nghệ đáng đồng đát tại các nhà máy nhiệt điện ở Việt Nam: tiềm năng sinh khối và công nghệ hiện có”

Chia sẻ
In

N?u thay th? 10% l??ng than nh?p kh?u hàng n?m (t??ng ???ng v?i 4.000 tri?u t?n) b?ng ngu?n sinh kh?i ??a ph??ng, Vi?t Nam s? ti?t ki?m ???c kho?ng 1 t? USD m?i n?m, ??ng th?i t?o vi?c làm và thu nh?p cho ng??i dân ??a ph??ng.

?ây là thông tin mà ông Christoph Kwintkiewicz – Chuyên gia qu?c t? – ??a ra t?i h?i th?o tham v?n ‘?ng d?ng công ngh? ??ng ??t t?i các nhà máy nhi?t ?i?n ? Vi?t Nam: ti?m n?ng sinh kh?i và công ngh? hi?n có’, di?n ra ngày 6-7/9/2022 t?i thành ph? Ninh Bình.

H?i th?o do GIZ và C?c ?i?n l?c và N?ng l??ng tái t?o/B? Công Th??ng ph?i h?p t? ch?c. H?i th?o là m?t ph?n c?a D? án “B?o v? Khí h?u thông qua Phát tri?n Th? tr??ng N?ng l??ng Sinh h?c B?n v?ng ? Vi?t Nam” do B? Môi tr??ng, B?o t?n Thiên nhiên, An toàn H?t nhân và B?o v? Ng??i tiêu dùng CHLB ??c (BMUV) thông qua Qu? Sáng ki?n Khí h?u Qu?c t? (IKI) tài tr?.

Trong ph?n thuy?t trình, ông Christoph ?ã trình bày v? các kinh nghi?m qu?c t? liên quan ??n khung chính sách, tiêu chu?n k? thu?t và kinh t?. Ông ?ã ??a ra các khuy?n ngh? s? d?ng ngu?n viên nén g? – mà Vi?t Nam ?ang có nhi?u ti?m n?ng xu?t kh?u – cho các nhà máy ?i?n than và ??ng ??t thay than ?? gi?m CO2.

??ng quan ?i?m v?i chuyên gia qu?c t?, trong bài trình bày, ông Ngô S? Hoài – Phó Ch? t?ch – T?ng th? ký Hi?p h?i g? và lâm s?n Vi?t Nam cho bi?t Vi?t Nam ??ng th? 2, sau Hoa K? v? ch? bi?n và xu?t kh?u viên nén g?, vì v?y ?ây là c? h?i ??i v?i vi?c ?ng d?ng công ngh? ??ng ??t t?i các nhà máy nhi?t ?i?n thay vì xu?t kh?u.

T?i h?i th?o, ??i di?n cho nhóm chuyên gia trong n??c, TS. Võ Ki?n Qu?c và TS. Hà Anh Tùng t? Vi?n Nghiên c?u N?ng l??ng b?n v?ng (RISE) c?ng ?ã ?ánh giá các tiêu chí ??i v?i công ngh? ??ng ??t và kh? n?ng áp d?ng t?i Vi?t Nam, trình bày k?t qu? nghiên c?u v? th? tr??ng sinh kh?i, kh?o sát th?c t? t?i các nhà cung c?p sinh kh?i và các nhà máy nhi?t ?i?n và ??a ra các tính toán v?i m?t s? tr??ng h?p c? th? khi áp d?ng ??ng ??t sinh kh?i.

Ngoài ra, ông ?? Vi?t Hòa? – Phó T?ng Giám ??c Công ty c? ph?n nhi?t ?i?n Ninh Bình? – ?ã trình bày nghiên c?u ?i?n hình th? nghi?m v? công ngh? ??ng ??tt?i Nhà máy Nhi?t ?i?n Ninh Bình. ?ây c?ng là ??a ?i?m mà ?oàn ??i bi?u tham quan trong ngày th? 2 c?a h?i th?o.

Nếu thay thế 10% lượng than nhập khẩu hàng năm (tương đương với 4.000 triệu tấn) bằng nguồn sinh khối địa phương, Việt Nam sẽ tiết kiệm được khoảng 1 tỷ USD mỗi năm, đồng thời tạo việc làm và thu nhập cho người dân địa phương.

Đây là thông tin mà ông Christoph Kwintkiewicz – Chuyên gia quốc tế – đưa ra tại hội thảo tham vấn ‘Ứng dụng công nghệ đáng đồng đát tại các nhà máy nhiệt điện ở Việt Nam: tiềm năng sinh khối và công nghệ hiện có’, diễn ra ngày 6-7/9/2022 tại thành phố Ninh Bình.

Hội thảo do GIZ và Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo/Bộ Công Thương phối hợp tổ chức. Hội thảo là một phần của Dự án “Bảo vệ Khí hậu thông qua Phát triển Thị trường Năng lượng Sinh học Bền vững ở Việt Nam” do Bộ Môi trường, Bảo tồn Thiên nhiên, An toàn Hạt nhân và Bảo vệ Người tiêu dùng CHLB Đức (BMUV) thông qua Quỹ Sáng kiến Khí hậu Quốc tế (IKI) tài trợ.

Trong phần thuyết trình, ông Christoph đã trình bày về các kinh nghiệm quốc tế liên quan đến khung chính sách, tiêu chuẩn kỹ thuật và kinh tế. Ông đã đưa ra các khuyến nghị sử dụng nguồn viên nén gỗ – mà Việt Nam đang có nhiều tiềm năng xuất khẩu – cho các nhà máy điện than và đóng đất thay than để giảm CO2.

Phản quan điểm với chuyên gia quốc tế, trong bài trình bày, ông Ngô Sỹ Hoài – Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam cho biết Việt Nam đứng thứ 2, sau Hoa Kỳ về chế biến và xuất khẩu viên nén gỗ, vì vậy đây là cơ hội đối với việc ứng dụng công nghệ đáng đồng đát tại các nhà máy nhiệt điện thay vì xuất khẩu.

Tại hội thảo, đại diện cho nhóm chuyên gia trong nước, TS. Võ Kiến Quốc và TS. Hà Anh Tùng từ Viện Nghiên cứu Năng lượng bền vững (RISE) cũng đã đánh giá các tiêu chí đối với công nghệ đáng đồng đát và khả năng áp dụng tại Việt Nam, trình bày kết quả nghiên cứu về thị trường sinh khối, khảo sát thực tế tại các nhà cung cấp sinh khối và các nhà máy nhiệt điện và đưa ra các tính toán với một số trường hợp cụ thể khi áp dụng đáng đồng đát sinh khối.

Ngoài ra, ông Đỗ Việt Hòa – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình – đã trình bày nghiên cứu điển hình thử nghiệm về công nghệ đáng đồng đát tại Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình. Đây cũng là điểm mà đoàn đại biểu tham quan trong ngày thứ 2 của hội thảo.

Sau khi hoàn thành các phần trình bày, các diễn giả đã có buổi tảo đàm về các vấn đề của thị trường sinh khối tiềm năng, cơ hội đối với ứng dụng công nghệ đáng đồng đát tại Việt Nam. Buổi tảo đàm do PGS. TS. Phạm Hoàng Lượng – Giảng viên cao cấp Khoa Năng lượng nhiệt, Giám đốc Viện Khoa học Công nghệ Quốc tế Việt Nam-Nhật Bản thuộc ĐHBKHN – chủ trì cùng với nhóm các diễn giả của dự án, ông Phạm Đình Hòa – Phó Giám đốc Công ty Mạc định – là một trong các đơn vị xuất khẩu viên nén tại thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản.

Dựa trên các ý kiến thảo luận và góp ý của các đại biểu tại buổi hội thảo, dự án BEM cùng nhóm chuyên gia trong nước và quốc tế sẽ hoàn thiện báo cáo ‘Nghiên cứu công nghệ đáng đồng đát tại các nhà máy nhiệt điện than để xác định tiềm năng và cơ hội chuyển đổi nguồn nguyên liệu đầu vào thay thế cho than’.

Sự kiện liên quan

BEM

14/12/2022

Sự kiện

mới nhất