ESP

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Khóa tập huấn 5 ngày vềPhát triển Dự án điện gió

Chia sẻ
In

T? ngày 14-18 tháng 11, h?p ph?n “Phát tri?n N?ng l?c” trong khuôn kh? d? án “H? tr? M? r?ng Quy mô ?i?n gió” tri?n khai Khóa t?p hu?n 5 ngày v? Phát tri?n D? án ?i?n gió t?i EVNGENCO1.

M?c tiêu và N?i dung:

  • Khóa T?p hu?n nh?m t?i m?c tiêu cung c?p ki?n th?c chuyên sâu và các k? n?ng ?? phát tri?n m?t D? án ?i?n gió cùng v?i các v?n b?n liên quan, t?p trung vào phân tích tr??ng h?p c?a Vi?t Nam;
  • Trong su?t ch??ng trình T?p hu?n, chúng tôi s? h??ng d?n ng??i tham gia cách phát tri?n m?t trang tr?i gió th?c t? t?i Vi?t Nam d?a trên các d? li?u ?o gió có s?n. Do ?ó, H?i th?o ???c thi?t k? nh? m?t ch??ng trình ?ào t?o ngh? nghi?p khi?n ng??i tham gia có th? có ???c nh?ng kinh nghi?m th?c t?. M?c tiêu riêng c?a chúng tôi nh?m chia s? nh?ng kinh nghi?m th?c t? t? các d? án khác nhau ???c th?c hi?n ? nh?ng n?i khác nhau trên th? gi?i;
  • N?i dung s? bao g?m các bài t?p v? toàn b? chu k? phát tri?n trang tr?i gió t? các k?t qu? ?o gió, l?p k? ho?ch kh? thi và thi?t k? k? thu?t, ?ánh giá l?i nhu?n n?ng l??ng ?? có th? xin c?p v?n ??n ??u th?u và ký k?t h?p ??ng thi?t b? tuabin gió.

 

Sự kiện liên quan

WIND

02/05/2018

Sự kiện

mới nhất