ESP

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Tài liệu “Hội thảo về các hoạt động nâng cao năng lực cho tổ chức công có nhiệm vụ và chức năng về Hiệu quả Năng lượng tại Việt Nam”

Chia sẻ
In

Xem và tải tài liệu của buổi hội thảo tại các đường dẫn bên dưới:

  1. Hội thảo tổng quan về hệ thống tổ chức/doanh nghiệp công Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ liên quan tới hoạt động hiệu quả năng lượng
  2. Hiệu quả năng lượng và lộ trình thực hiện: Vai trò của phát triển năng lực thông qua hợp tác – Christopher N. Müller
  3. Giới thiệu về Hiệp hội Công nghệ Năng lượng và Môi trường (NEU)
  4. Chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật về hiệu quả năng lượng – Leipziger Stadtwerke
  5. Kinh nghiệm từ Đức về các mô hình thành công trong kinh doanh dịch vụ năng lượng – Michael Geißler
  6. Kết quả khảo sát đánh giá năng lực của các tổ chức/doanh nghiệp công Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ liên quan tới hoạt động hiệu quả năng lượng

Sự kiện liên quan

Sự kiện

mới nhất