ESP

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Tài liệu Hội thảo “Đổi mới Quốc gia về chuyển đổi năng lượng bền vững – Quản trị, tài chính và công nghệ”

Chia sẻ
In

Mọi quý vị vui lòng xem và tải tài liệu cho Hội thảo “Đổi mới Quốc gia về chuyển đổi năng lượng bền vững – Quản trị, tài chính và công nghệ” tại đây:

Tiếng Việt (Vietnamese):

 • Chương trình Hội thảo: tại đây
 • Phát biểu khai mạc Ngày 1 – ông Nguyễn Đức Hải: tại đây
 • Phát biểu khai mạc Ngày 1 – ông Guido Hildner: tại đây
 • Phát biểu khai mạc Ngày 1 – ông Lê Quang Huy: tại đây
 • Tổng quan kết quả Hội nghị COP 27: tại đây
 • Chiến lược phát triển rỗng bằng không và chuyển đổi năng lượng tại Đức: tại đây
 • Lộ trình chuyển đổi năng lượng của Indonesia hướng tới Net-zero năm 2060: tại đây
 • Chiến lược quốc gia về Bảo vệ Khí hậu giai đoạn đến năm 2050: tại đây
 • Ảnh hưởng chiến lược phát triển ngành điện đạt mục tiêu Net-zero năm 205: tại đây
 • Ảnh hưởng chiến lược phát triển ngành giao thông vận tải đạt mục tiêu Net-zero năm 2050: tại đây
 • Chính sách tài chính xanh hỗ trợ đạt mục tiêu Net-zero năm 2050: tại đây
 • Các chính sách và triển khai chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2019-2030:: tại đây
 • Tích hợp các hệ thống lưu trữ năng lượng vào thị trường điện: tại đây
 • Vai trò của năng lượng sinh học trong việc chuyển đổi năng lượng: tại đây
 • Đề xuất lộ trình Net-zero cho các Tập đoàn Năng lượng Việt Nam: tại đây
 • Chuyển đổi Năng lượng Sạch ở Việt Nam: tại đây
 • Đánh giá carbon hiệu quả và bền vững cho Việt Nam: tại đây
 • Thực trạng cho vay tín dụng xanh trong lĩnh vực năng lượng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank): tại đây

Tiếng Anh (English):

 • Agenda: here
 • Opening remarks Day 1_Nguyen Duc Hai: here
 • Opening remarks Day 1_Guido Hildner: here
 • Opening remarks Day 1_Le Quang Huy: here
 • Case & COP 27: here
 • The German Net Zero and Energy Transition Strategy: here
 • Indonesia’s Energy transition roadmap towards net zero emission by 2060: here
 • National Strategy on Climate Change until 2050: here
 • Strategic development orientation of the power industry to achieve Net-zero targets in 2050: here
 • The strategic development orientation for transport sector towards net-zero by 2050: here
 • Green Finance policy to support the achievement of net-zero target by 2050: here
 • Policy and the implementation of the national energy efficiency program (VNEEP) for the 2019-2030 period: here
 • Electricity Market Integration of Battery Energy Storage Systems: here
 • The role of bioenergy in the energy transition: here
 • Clean Energy Transition in Vietnam: here
 • Effective and sustainable carbon market development for Vietnam: here
 • Joint stock commercial bank for foreign trade of Viet Nam (Vietcombank): here

Tin tức

mới nhất