ESP

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

ESP 10 year anniversary film – VIE – long

26/02/2024

ESP 10 year anniversary film – VIE – short

26/02/2024

GIZ/ESP hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu Net Zero

12/07/2023

RECAP | Hội thảo và Triển lãm trình diễn – Các công nghệ tiên tiến nhất thúc đẩy vRE vào ngày 15 tháng 05 năm 2023.

12/06/2023

Truyền hình Nhân Dân – Phát triển khí sinh học tại Việt Nam góp phần thực hiện COP26

22/10/2022

Virtual Site Visit of a Biogas Plant (Vietnamese subtitles)

21/10/2022

VTC14 – Phát triển khí sinh học tại Việt Nam góp phần thực hiện COP26

20/10/2022

VTV3 – Tiềm năng phát triển khí sinh học tại Việt Nam: Tiềm năng của biogas

19/10/2022

VTV3 – Tiềm năng phát triển khí sinh học tại Việt Nam

19/10/2022

Hội Thảo Quốc Tế Chuyên Đề Khí Sinh Học 2022

18/10/2022

Tóm tắt Dự án Lưới Điện Thông minh (SGREEE) (Eng Sub)

22/07/2022

GIZ/SGREEE Introduction Clip (Vietnamese Sub)

20/07/2022