ESP

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Philipp Munzinger

Philipp Munzinger là Giám đốc Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ (GIZ ESP). Ông có hơn 10 năm kinh nghiệm trong các hoạt động tư vấn cho các cơ quan chính phủ và các ngành công nghiệp về chính sách khí hậu và năng lượng bền vững, các chương trình chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực ở các quốc gia khác nhau.

Philipp Munzinger có bằng cử nhân ngành Kinh tế Môi trường và Quản lý Kinh doanh và bằng Thạc sĩ ngành Khoa học Môi trường (Kinh tế Năng lượng). Trước khi đến Việt Nam, ông Philipp đã công tác tại nhiều vị trí khác nhau trong các lĩnh vực khí hậu và năng lượng tại GIZ Philippines, GIZ Indonesia và trụ sở chính tại Đức.