ESP

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Joscha Albert

Joscha Albert đã tham gia dự án “Chuyển dịch đầu tư theo hướng chuyển đổi xanh” (SHIFT) với tư cách là Trưởng nhóm năng lượng vào tháng 9 năm 2023. Với cương vị này, trọng tâm của ông là chuyển dịch đầu tư công và tư nhân hướng tới quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng ở Việt Nam. Joscha có hơn mười năm kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực phát triển kinh tế bền vững, đặc biệt là phát triển hệ thống tài chính.