ESP

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Tài liệu Hội thảo về Câu lạc bộ Tiết kiệm năng lượng

Chia sẻ
In

Mời quý vị xem và tải tài liệu cho Hội thảo về Câu lạc bộ Tiết kiệm năng lượng::

1. Tiếng Việt:

– Tổng quan về VNEEP3 và sự cần thiết của việc thành lập câu lạc bộ Tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam:: tại đây

– Mạng lưới Hiệu quả năng lượng và Bảo vệ khí hậu và Tiêu chuẩn ISO 50005: tại đây

– Mạng lưới hiệu quả năng lượng Việt Nam – Các điểm nhấn nổi bật và bài học kinh nghiệm: tại đây

2. Ti?ng Anh:

– Overview of VNEEP3 and the necessity of establishing energy efficiency clubs in Viet Nam: here

– Energy Efficiency and Climate Networks and the ISO 50005: here

– Energy Efficiency network (EEN) highlighted points and lesson learnt: here

Tin tức

mới nhất