Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

EN /

VN

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CHO CÁC DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ TẠI VIỆT NAM

2019-02-20

Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển CHLB Đức (BMZ) trong khuôn khổ Sáng kiến Công nghệ Khí hậu của Đức (DKTI) cùng phối hợp với Bộ Công Thương đã hỗ trợ xây dựng Sổ tay Hướng dẫn Thực hiện Đánh giá Tác động Môi trường và Xã hội cho các Dự án Điện gió

Xem

Đánh giá Tổng quát và Phân tích Khả năng Áp dụng Cơ chế Đấu thầu cho Phát triển Dự án Điện gió ở Việt Nam

2019-02-20

Nghiên cứu này được GIZ triển khai nhằm hỗ trợ Bộ Công Thương đánh giá khả năng áp dụng cơ chế đấu thầu để hỗ trợ phát triển điện gió ở Việt Nam. Các phân tích trong báo cáo chỉ ra rằng chưa cần vội vã thực hiện đấu thầu cho điện gió ở Việt Nam. Đ

Xem

Page

GIZ Energy Support Programme @ 2016 Designed by

Incamedia

| All rights reserved