Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

EN /

VN

 
 
 

Cơ quan tài trợ:

Cơ quan tài trợ chính của Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ là Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển CHLB Đức (BMZ). Các cơ quan tài trợ khác là Bộ Môi trường, Bảo tồn Thiên nhiên và An toàn Hạt nhân CHLB Đức (BMU), Bộ Các Vấn đề Kinh tế và Năng lượng CHLB Đức (BMWi); Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Cộng hòa Liên bang Đức (BMBF).


 

Đối tác

 

Cơ quan chủ quản và Đối tác chiến lược:
Bộ Công Thương Việt Nam (MOIT)

Cơ quan thực hiện chính:

  • Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (EREA)
  • Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững (DEESD)
  • Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV)
  • Quốc hội Việt Nam (NA)

GIZ Energy Support Programme @ 2016 Designed by

Incamedia

| All rights reserved