Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chung tay vì một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn

EN /

VN

 

M+W Group

Chuyên môn

Unit 12A, Petroland Tower, 12 Tan Trao Street, Tan Phu Ward District 7, HCMC , Vietnam
Tel:
Fax:
Email: info@mwgroup.net
Website: www.mwgroup.net
Liên hệ: Benjamin Desplanque - Business Development Director
Số điện thoại liên hệ: +84 (8) 54109229

Engineering, Procurement and Construction

GIZ Energy Support Programme @ 2016 Designed by

Incamedia

| All rights reserved